Land og vand


Det åbne land er under pres, og derfor skal der ske en grundig og afvejet planlægning for dette tema. Det åbne land udgør fundamentet for jordbrugserhvervet. Samtidig skal der gives plads til store anlæg som veje, råstofgravning, skovrejsning og sikring af friluftsinteresserne. Hensynet til natur og landskab, væsentlige kulturmiljøer samt vandressourcer skal ligeledes prioriteres højt. Endelig har det åbne land væsentlig betydning som ramme om et aktivt friluftsliv, der kan fremme befolkningens sundhed og livskvalitet. Der lægges vægt på, at flere af kommunens borgere bliver fysisk aktive. I kommuneplanen søges dette mål opfyldt dels gennem en hensigtserklæring om, at adgang for alle til naturområderne og kysten forbedres i planperioden.

 

Kommunens borgere og gæster skal have muligheder for at nyde godt af Norddjurs Kommunes kvaliteter som natur- og kystkommune. Det skal blandt andet ske ved at have rene og sikre strande og en velplejet natur.

 

Ved udvikling af Norddjurs Kommune skal der i videst mulig tages hensyn til naturen, landskabet, geologien, kysten, kulturhistorien og friluftslivet. Det fremgår af retningslinjerne, som er bindende for kommunens planlægning, hvad der er muligt. De enkelte områder kan være omfattet af flere retningslinjer.

  

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 
Læs mere

Rammeområder

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707