Kommunen og omverdenen


Norddjurs Kommune indgår i en række regionale, nationale og internationale samarbejder.

 

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at

 • Norddjurs Kommune udvikler sig gennem partnerskaber, samarbejder og projekter regionalt, nationalt og internationalt
 • Norddjurs Kommune udvikler sig til kommunen med kant og særlige fordele på grund af sin beliggenhed tæt ved vækstcentret Århus og muligheder for at tilbyde plads, natur, nærhed og levende lokalsamfund og bymiljøer som basis for bosætning og erhvervsudvikling
 • tilgængeligheden til Norddjurs styrkes gennem infrastrukturen med fokus på det overordnede vejnet, busforbindelser, havn (godstransport og færgetrafik), lufthavn, jernbane og letbane
 • den digitale infrastruktur forbedres og styrkes

 

Redegørelse

Norddjurs Kommune ligger i udkanten af vækstcentret Aarhus, men dog så tæt på, at der er muligheder for at få effekt af og skabe en naturlig sammenhæng med dette. Aarhus og kommunerne omkring Aarhus fungerer som et samlet arbejdskraftopland, med hvad det indebærer af muligheder for bosætning, erhvervsudvikling og adgang til kultur- og fritidstilbud.

 

Infrastruktur

Det er vigtigt for Norddjurs Kommune, at infrastrukturen, der forbinder kommunen med omverden, fungerer godt, og at den interne infrastruktur i kommunen er velfungerende i forhold til forbindelsesveje til og fra kommunen.

 

For at sikre sammenhæng til omverden indgår Norddjurs Kommune i arbejdet med etablering af letbane i og omkring Aarhus, opgradering af Grenaa-banen, etablering af nordligt hængsel ved Randers til en bedre trafikbetjening af motorvejsforbindelse til og fra Norddjurs og arbejdet med omfartsvej ved de statslige hovedveje ved Auning og Trustrup. Infrastrukturopgaverne i Norddjurs Kommune er beskrevet i afsnittene om veje.

 

Udover vejnettet er jernbane, havn og lufthavn elementerne i den fysiske infrastruktur i Norddjurs Kommune:

 • Jernbanen til Grenaa transporterer både personer og gods.
 • Grenaa Havn er knudepunkt for udskibning og modtagelse af gods, der fragtes ad "den blå motorvej" til området.
 • Grenaa Havn har endvidere færgeforbindelse til Varberg.
 • Færgeforbindelse over Randers Fjord afkorter afstandene for pendlere og turister.
 • Færgeforbindelsen til Anholt betjener øens beboere og besøgende til Anholt.
 • Aarhus Lufthavn er områdets regionale lufthavn med forbindelse indenrigs og udenrigs.

 

Den digitale infrastruktur vil fremover være en vigtig forbindelsesvej til udveksling af informationer, handel og samarbejde med såvel indenlandske som internationale samarbejdspartnere. Der udveksles stadig større mængder data, og derfor skal den digitale infrastruktur kunne modsvare dette behov. Der skal derfor være fokus på, om den digitale infrastruktur er fremtidssikret.

Samarbejde på Djursland

Norddjurs Kommune samarbejder med Syddjurs Kommune på mange fronter. Det gælder samarbejde på planområdet, hvor de to kommuner har fælles projekter eksempelvis omkring den interne infrastruktur på Djursland og udvikling af Kolindsund. Det gælder ligeledes i forhold til udvikling, hvor de to kommuner har etableret Djurslands Udviklingsråd, der udvikler og koordinerer på det strategiske niveau i forhold til infrastruktur/kollektiv trafik, turisme, uddannelse og kompetence samt energi, klima og miljø.

 

Til at løse turismeopgaven er Destination Djursland etableret. Denne organisation arbejder med markedsføring, implementering af udviklingsstrategien "Vækst gennem Oplevelser"og Nationalpark Molsbjerge og sammenhængen til det øvrige Djursland.

 

I forhold til uddannelse og kompetence er der etableret et fælles Kompetenceråd, som har til opgave at udarbejde en plan for området, der kan bidrage til, at flere unge får en uddannelse, og at kompetenceniveauet generelt hæves på Djursland.

 

Syddjurs og Norddjurs kommuner samarbejder endvidere i videst muligt omfang om erhvervsudvikling og en koordineret indsats i forhold til virksomheder og iværksættere.

 

I forhold til landdistriktsudvikling er der etableret en fælles Lokal AktionsGruppe (LAG), der behandler ansøgninger til de bevilgede regionale midler til landdistriktsudvikling på Djursland. Syddjurs og Norddjurs kommuner har været væsentlige drivkræfter i etableringen af en fælles LAG for Djursland, og kommunerne samarbejder med LAG Djursland om at skaffe medfinansiering til LAG-projekter.

Regionale perspektiver

Norddjurs Kommune har deltaget i samarbejdet om udvikling af det østjyske bybåndssamarbejde som et samlet arbejdskraftopland fra Randers i nord til Haderslev i syd, og der er fortsat fokus på Norddjurs som en del af de østjyske vækstcenter. 

 

Norddjurs Kommune har et tæt samspil med kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland om sundhed, kollektiv trafik, planlægning i forhold til råstofudvinding og erhvervsudvikling.

 

Sammen med de øvrige midtjyske kommuner samarbejder Norddjurs Kommune med Væksthus Midtjylland om erhvervsservice for virksomheder og iværksættere med vækstpotentialer.

 

Herudover er der en række mellemkommunale samarbejder blandt andet på erhvervsområdet i Business Region Aarhus, hvor Samsø, Odder, Aarhus, Skanderborg, Favrskov, Randers, Silkeborg, Syddjurs og Norddjurs kommuner arbejder sammen om erhvervsudviklingsprojekter, der løses bedre sammen end hver for sig.

 

På uddannelsesområdet er Norddjurs Kommune tæt forbundet med Randers og Aarhus med det brede uddannelsestilbud, de to byer har.

På det kulturelle område deltager Norddjurs Kommune i Kulturring Østjylland, som skal fastholde og fremme samarbejde mellem Skanderborg, Odder, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Samsø kommuner. Kulturring Østjylland har fornyet sin kulturaftale med Kulturministeriet indtil 2016.

 

Med den særlige status som yderområde samarbejder Norddjurs Kommune med Ringkøbing-Skjern og Skive i 3-kommunesamarbejdet med henblik på erfaringsudveksling og udviklingsprojekter.

 

Internationale perspektiver

Med den privatejede færgerute fra Grenaa til Varberg er der gode samarbejdsmuligheder med Varberg Kommune, som fortsat kan udvikles. Hallstahammar er Norddjurs Kommunes venskabsby i Sverige.

 

De internationale flyruter fra Aarhus Lufthavn rummer ligeledes gode muligheder for samarbejde med de lande og områder, flyruterne betjener. Aarhus Lufthavn er også vigtig, fordi den forbinder Djursland med Kastrup Lufthavn, som betjener Danmark med flyruter til store dele af verden.

 

En stadig stigende del af internationaliseringen drives af de muligheder, som informations- og kommunikationsteknologien giver. Den digitale infrastrukturs muligheder for udveksling af viden og informationer er væsentlige i den forbindelse.

 

Norddjurs Kommune er medlem af foreningen, der driver Central EU Office Denmark, som er en vigtig forbindelse til EU og de muligheder, der ligger for at samarbejde med lande i Europa om projekter, der kan opnå støtte fra EU-fonde.

 

Initiativer i planperioden

 • Norddjurs Kommune har til hensigt at fortsætte regionale, nationale og internationale samarbejder i planperioden, hvor samarbejderne er med til at fremme udviklingen af Norddjurs Kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 
Læs mere

Region Midtjylland

Central EU Office Denmark

Væksthus Midtjylland

Kulturring Østjylland

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707